ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Dr. Schutz Nederland BV

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten

tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen Dr. Schutz Nederland BV en de

opdrachtgever.

1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze

uitdrukkelijk schriftelijk door Dr. Schutz Nederland BV zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van Dr. Schutz Nederland BV zijn vrijblijvend en geldig tot 30

dagen na dagtekening van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.4 Door het plaatsen van een bestelling wordt de opdrachtgever geacht geheel in te

stemmen met deze voorwaarden.

Artikel 2. Aanvaarding

2.1 De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding

door Dr. Schutz Nederland BV van een opdracht van de opdrachtgever. Deze

aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Dr. Schutz Nederland BV,

als uit het feit dat Dr. Schutz Nederland BV uitvoering geeft aan de overeenkomst.

 

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een of meer van de prijsfactoren een

verhoging ondergaan, is Dr. Schutz Nederland BV gerechtigd de overeengekomen prijs

dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door

voorzienbare omstandigheden.

Dr. Schutz Nederland BV maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de

opdrachtgever bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie

maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever

gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen zeven dagen nadat de

opdrachtgever de aangekondigde prijsverhoging heeft ontvangen.

3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Elke verrekening of

korting is uitgesloten.

3.3 Indien niet op de overeengekomen vervaldag het aan Dr. Schutz Nederland BV

verschuldigde bedrag is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege zonder enige

ingebrekestelling in verzuim en vanaf de datum van facturering een rente van 1% per

maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd.

3.4 Dr. Schutz Nederland BV is gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidsstelling door

de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen

alvorens door Dr. Schutz Nederland BV enige verdere leverantie wordt gedaan.

3.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan Dr. Schutz Nederland

BV verschuldigde, waaronder incasso-, deurwaarders-, juridisch advies- en advocaatkosten

zijn inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.6 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Dr.

Schutz Nederland BV gerechtigd om haar werkzaamheden en/of levering op te schorten.

3.7 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Dr. Schutz Nederland

BV in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens Dr. Schutz Nederland BV

verschuldigde.

3.8 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever

niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige

of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien

executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, in liquidatie geraakt of

wordt ontbonden en, indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is en hij overlijdt.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering geschiedt franco aan een door de opdrachtgever aan te geven adres. Indien de

levering zaken betreft met een waarde van minder dan € 1.500,00 is Dr. Schutz Nederland

BV gerechtigd vracht- en portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2 De levertijd gaat in op het door Dr. Schutz Nederland BV op de orderbevestiging vermelde

tijdstip. Wij streven ernaar om je bestelling binnen 2 tot 5 werkdagen te verzenden. 

4.3 De door Dr. Schutz Nederland BV opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de

orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de

uitvoering van de overeenkomst benodigde, door Dr. Schutz Nederland BV bestelde

materialen. Indien buiten schuld van Dr. Schutz Nederland BV vertraging ontstaat ten

gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering

van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor

zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde

van Dr. Schutz Nederland BV is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de

opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende

verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.

4.4 Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of

gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de

opdrachtgever geleden schade.

4.5 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet

zijn te wijten aan Dr. Schutz Nederland BV, is Dr. Schutz Nederland BV gerechtigd om de

kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5. Overmacht

5.1 Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Dr.

Schutz Nederland BV onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot

stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst

blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog,

oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en

uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf

van Dr. Schutz Nederland BV of diens leveranciers.

 

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke annulering of algehele annulering van een

opdracht of order, door of op verzoek van de Opdrachtgever, kan alleen plaatsvinden met

de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dr. Schutz Nederland BV en op voorwaarde

dat de reeds door Dr. Schutz Nederland BV geproduceerde of reeds ingekochte producten

geheel door de Opdrachtgever worden vergoed; in geval van wijziging en/of gedeeltelijke

annulering op verzoek van de Opdrachtgever is Dr. Schutz Nederland BV gerechtigd om

de daaraan verbonden (extra) kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen en de

levertijd opnieuw vast te stellen.

6.2 Retournering van producten door Opdrachtgever is niet toegestaan, tenzij Dr. Schutz

Nederland BV hiervoor vooraf schriftelijk toestemming geeft.

6.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting

die voor hem uit de met Dr. Schutz Nederland BV gesloten overeenkomst of uit een

daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat

om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele

verplichtingen jegens Dr. Schutz Nederland BV te voldoen, alsmede ingeval van

faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf

van de opdrachtgever, is Dr. Schutz Nederland BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling,

hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten,

hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

6.4 In geval van opschorting of ontbinding conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt

de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud

7.1 Indien Dr. Schutz Nederland BV gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot

betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het

recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort

te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de

opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door

opdrachtgever wordt geweigerd, is Dr. Schutz Nederland BV vrij om de overeenkomst als

ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Dr. Schutz Nederland BV op

vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

7.2 De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling

van de overeengekomen prijs eigenaar van de door Dr. Schutz Nederland BV geleverde

zaken. Dr. Schutz Nederland BV blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de

opdrachtgever zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald. Zolang

de opdrachtgever bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever niet

gerechtigd op de door Dr. Schutz Nederland BV geleverde zaken een pandrecht, al dan

niet bezitloos, te vestigen. Indien de opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt,

is Dr. Schutz Nederland BV gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde

zaken terug te nemen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Dr. Schutz Nederland BV is uitsluitend aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter

gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover:

– de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Dr. Schutz Nederland BV en/of

zijn leidinggevende ondergeschikten;

– het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove

schuld van Dr. Schutz Nederland BV en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de

gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de

gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.

Dr. Schutz Nederland BV zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten

hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen

verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.

8.2 Niet voor vergoeding door Dr. Schutz Nederland BV komt in aanmerking bedrijfsschade, en

schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

8.3 Indien Dr. Schutz Nederland BV, ondanks het bepaalde in lid 2, toch aansprakelijk mocht

zijn voor directe en/of indirecte gevolgschade, dan zal deze aansprakelijkheid in elk geval

beperkt zijn tot ten hoogste het door Dr. Schutz Nederland BV voor de desbetreffende

levering aan de opdrachtgever in rekening gebrachte netto factuurbedrag.

 

Artikel 9. Garantie

9.1 Door Dr. Schutz Nederland BV afgegeven garanties met betrekking tot niet door Dr. Schutz

Nederland BV geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de

leverancier van Dr. Schutz Nederland BV een garantie heeft afgegeven welke de

eventueel veroorzaakte schade dekt.

 

Artikel 10. Reclames/klachten

10.1 Opdrachtgever dient reclames en/of klachten over de geleverde goederen en verrichte

diensten binnen tien dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. de diensten zijn

beëindigd, schriftelijk aan Dr. Schutz Nederland BV te berichten. Bij overschrijding van deze

termijn komt elke vorm van reclame te vervallen. Beroep op deze bepaling ontheft

opdrachtgever niet van zijn verplichting het totale factuurbedrag te voldoen. Slechts met

uitdrukkelijke toestemming van Dr. Schutz Nederland BV kan, uitsluitend voor de goederen

waarover gereclameerd is, de betaling voor deze goederen worden uitgesteld.

10.2 In geval een door Dr. Schutz Nederland BV gegrond bevonden klacht over geleverde

goederen, is Dr. Schutz Nederland BV uitsluitend verplicht tot het herleveren van de zaak

waarop de klacht betreffing heeft. Dr. Schutz Nederland BV is in dat geval niet gehouden

tot vergoeding van enige schade van opdrachtgever.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12. Bevoegde rechter

12.1 Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter

berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, onder voorbehoud van het

recht van Dr. Schutz Nederland BV om een procedure voor een andere bevoegde rechter

aanhangig te maken.